Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Igeszolgálatok betűrend szerint

BETŰREND SZERINT:

A békesség Istene megrontja a sátánt lábaitok alatt

A bennünk levő Élet jellemmé formálódása

A_dolgok_hátterében_az_Urat_lássuk_meg

A fiúvá fogadás reménysége

A győzelmet el kell fogadnunk!

A gyülekezet küldetése

A gyülekezetben a legnagyobb probléma az én

A hadizsákmány mint építőanyag

A halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek

A hit és a testvérek iránti szeretet

A hitnek kipróbálttá kell lennie

A hústestet körül kell metélni, hogy megszülethessen Izsák

A kegyelem cselekedetei

A kegyelem és a hit

A keresztény élet szakaszai

A keresztény élet titka a kereszt hordozása

A kincs értéke: az Ő nevében, az Ő nevéért

A királyt ékességében látja a szemed

A kiváltságok nagyon nagyok – ne veszítsük el

A_korulmenyek_felszinre_hozzak_mi_van_a_szivunkben

A Krisztusban való élet Szellemének törvénye

A lélek és a szellem, az ízületek és a velők szétválasztása

A szemeid előtt egy erős és hatalmas Isten áll?

A test az Úrért van és az Úr a testért

A testet összekötő szeretet

A világ erőtleneit választotta ki Magának

A világot választjuk vagy Isten királyságát?

Ahol arany van

Ahová folyt, életet és gyógyulást vitt

Amélek, mint a hústest bölcsessége és ereje 

Amikor eljön a Vigasztaló, Ő világosságot gyújt

A szellemünk és a lelkünk megváltása

A Szent Szellem világossága

A tesszalonikabeliek példája

A Timóteusnak írt levelek időszerűsége

Az egy tálentummal járó felelősség

Az együttélés iskolája Krisztus testében

Az Élettel két dolognak kell megtörténnie

Az éntől való szabadulás útja

Az Ige, a közösség, a kenyértörés és az imádság

Az igazság gyakorlása és a lelkiismeret

Az óembertől és a hústesttől való szabadulás útja

Az ország birtokba vétele

Az Úr az én pásztorom

Az Úr által vezetett élet

Az Úr Krisztusnak szolgáltok

Az Úr öröme a mi erősségünk

Az Úr számára hasznos élet titka

Az Úrnak dicsőséget kell kapnia bennünk

Állomásról állomásra – előrehaladás a hívő életében

Boldog, aki virraszt és megőrzi ruháit

Boldognak mondjuk a tűrni tudókat

Bővelkedő élet

Buzgóság a reménység teljes bizonyossága iránt

Dávid élete, 1. rész

Dávid sátora

Egy igaz ember bukása

Egy nyáj egy Pásztor felügyelete alatt

Elhívott minket szent hívással

Éljünk az Úr által

Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?

Engedelmesség és felkészítés a szolgálatra

Én elég vagyok

Építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne

Erőm és dicsénekem az Úr

Ezeket tanítsd és ezekre buzdíts

Felelősek vagyunk azért, hogy a kapott kegyelem gyarapodjon

Felismerték a kenyér megtöréséről

Felkelek és elmegyek az én atyámhoz

Felkészíteni a szenteket szolgálat végzésére

Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra

Gödrök és áldáseső

Gyökér, gyümölcs és győztesek

Haladjunk mindig tovább

Halottnak a bűn számra, élőnek Isten számára

Használd Isten kegyelmét!

Higgy az Úr Jézus Krisztusban

Hogy az én trónfosztottá legyen

Hogy az Úr munkája bennünk teljességre jusson

Hogy először bennem mutassa meg az Ő teljes hosszútűrését

Hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem

Hogy megismerjem Őt

Hogyan fogja Isten megvalósítani az Ő tervét?

Hogyan győzedelmeskedhetünk a hústesten?

Hogyan keletkeztek Dávid zsoltárai?

Hogyan lett Jákóbból olyan ember, aki tündökölt?

Hogyan részesülhet a gyülekezet áldásban?

Hogyan terem az Ige gyümölcsöt az életünkben?

Hogyan_várjuk_az_Urat

Hol van a te szíved?

Honnan jön az erőnk az életben?

Ideje, hogy az álomból felébredjünk

Imádkozzunk a fiataljainkért

Imádkozzunk, hogy az Úr kijelentse Magát!

Isai fiának kell uralkodnia

Isten országa minden előtt

Isten üdvözítő kegyelme arra nevel minket

Jó földre visz be téged Istened

Jöjj az Úrhoz, ahogy vagy

Jutalmam velem van

Kegyelem által adni

Kegyelem, hit és Szellem

Kérdés a menyegzői ruháról és a külső sötétségről

Kereskedj vele, míg megjövök

Kereszthordozás és az élet kiáradása

Kérjünk világosságot az Úrtól

Ki tehát a hű és okos sáfár?

Kik nem öröklik Isten országát?

Követendő példák (Mózes és Pál)

Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon

Krisztus Úr és uralkodni akar

Krisztusé legyen az első hely

Levél a hét gyülekezetnek

Megmaradni az evangélium reménységében

Megsanyargatom testemet és szolgává teszem

Megtöretés- az áldáshoz vezető út

Mennyit tud munkálni a kegyelem az életemben?

Mi a feltétele, hogy kijelentést kapjunk az Úrtól?

Mi a kegyelem jelentése?

Mi irányítja az életünket?

Mi vezérel bennünket?

Mi volt az oka Énók és Illés felvitetésének

Mi volt Józsué és Káleb titka?

Miként lehet az Úr iránti szeretetet ösztönözni?

Milyen eredményt ért el a Szent Szellem fegyelmezése Jákób életében?

Mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek

Mit akar Isten munkálni a nehézségek által?

Mit jelent az arany?

Mit jelent az, hogy elfogy a bor?

Mit jelent felvenni az Úr igáját?

Mit jelent számunkra Jeruzsálem?

Mit látsz?

Mivel szeret engem, megvédem őt

Most van az az idő, amikor fel kell ébrednünk

Ne adj igazat magadnak

Ne maradjunk némák a gyülekezetben!

Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint

Nem mintha már elértem volna

Ne vesd meg az Úrnak fenyítését

Néhány elhanyagolt alapigazság

Nyisd meg a szemeimet, hogy lássak

Osszuk meg másokkal azt, amit az Úr nekünk adott

Ő azonban haszonért fenyít minket

Ők járuljanak elém, hogy szolgáljanak nekem

Őróla_emlékezzünk_meg

Örök élet, elragadtatás, jutalom

Penuél jelentősége a hívő életében

Péter életének titka

Pusztítsd el teljesen Amáleket

Radu Gavrilut bizonyságtétele

Semmit-sem-cselekedhetem-magamtol

Szépségedet a király kívánja

Uram, segíts, hogy tudjam akarni

Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták a kegyelmet

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk

Tanúbizonyságom az Isten, akinek szolgálok szellemben

Térj vissza oda, ahol letértél az útról

Ti adjatok nekik enni

Uram-segíts-hogy-akarjam

Várod az Urat?

Vigyázzatok, legyetek éberek!

A GYŰJTEMÉNYT FOLYAMATOSAN BŐVÍTJÜK.

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: